Budete v době volby prezidenta republiky v nemocnici? I zde můžete volit

Budete v době volby prezidenta republiky v nemocnici? I zde můžete volit

Své aktivní volební právo může volič uplatnit i při pobytu ve zdravotnickém zařízení.
Má pro to několik možností odvislých do určité míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Zde nabízíme návod, jak v tomto případě postupovat.

  1. V případě, že lze předpokládat, že volič bude dlouhodobě v nemocnici a bude tam i v době volby prezidenta České republiky v roce 2018, bude zástupci nemocnice včas informován o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého poté uplatní své volební právo. Zvláštní seznamy voličů je třeba Městskému úřadu předat nejpozději 4 dny před začátkem hlasování (tj. 8. ledna 2018 do 14.00 hodin; v případě druhého kola volby 22. ledna 2018). Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.
  2. V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský a ve dny volby nakonec bude v nemocnici, může na tento voličský průkaz v této nemocnici hlasovat. Hlasování zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat. O vydání voličského průkazu lze zažádat osobně do 10. 1. 2018 do 16.00 hodin (v případě druhého kola volby do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin) nebo písemně do 5. 1. 2018 (v případě druhého kola volby do 19. 1. 2018) na příslušném obecním úřadě. Podání žádosti musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam).
  3. Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

POZOR:

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a:

  • není zapsán ve zvláštním seznamu voličů,
  • nemá voličský průkaz
  • nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází,

nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018 od 16.00 hodin (v případě druhého kola volby ode dne 24. ledna 2018 od 16.00 hodin), a nemá-li volič vystaven voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Vloženo: 5. 1. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close