Budete v době voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019 v nemocnici? Existují možnosti, jak i zde odevzdat hlas

Budete v době voleb do EP ve dnech 24.-25.5.2019 v nemocnici? Existují možnosti, jak i zde odevzdat hlas

Již za dva týdny se otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Své aktivní volební právo může volič uplatnit i při pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Zde nabízíme našim pacientům návod, jak v tomto případě postupovat.

  1. V případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby do EP bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace, termín porodu), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský a ve dny volby nakonec bude v nemocnici, může na tento voličský průkaz v této nemocnici hlasovat. Hlasování zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat. O vydání voličského průkazu lze zažádat osobně do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin nebo písemně do 17. 5. 2019 do 16.00 hodin na příslušném obecním úřadě. Podání žádosti musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam). S žádostmi o voličské průkazy pro již hospitalizované pacienty (u kterých lze předpokládat hospitalizaci až do termínu voleb do EP), kteří jsou zároveň občany města Litoměřice, nám přislíbil pomoc Městský úřad Litoměřice, který do naší nemocnice za tímto účelem vyšle zodpovědného pracovníka.
  2. Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení (v případě litoměřické nemocnice jde o volební okrsek č. 17). V tomto případě může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
  3. Možnost zapsání do tzv. zvláštního seznamu voličů v případě letošních voleb do EP vzhledem k době, kdy tyto seznamy musely být odevzdány (20 dní před volbami), již možná není.

POZOR:

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a:

  • není zapsán ve zvláštním seznamu voličů,
  • nemá voličský průkaz
  • nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází,

nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Proto doporučujeme občanům, kteří chtějí uplatnit své volební právo ve volbách do EP a lze u nich předpokládat, že by v době voleb mohli být hospitalizováni v naší nemocnici, vyřízení voličského průkazu (na který mohou volit v jakékoli volební místnosti v ČR).

Vloženo: 10. 5. 2019

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close