Budete v době voleb v nemocnici? Existuje několik možností, jak i zde můžete odevzdat svůj hlas

Budete v době voleb v nemocnici? Existuje několik možností, jak i zde můžete odevzdat svůj hlas

Ve dnech 5. a 6. října 2018 nás čekají hned dvoje volby, a to volby do obecních zastupitelstev a volby do Senátu PČR.
Své aktivní volební právo může za určitých podmínek, které se liší pro volby do obecního zastupitelstva a pro volby do Senátu, volič uplatnit i při pobytu ve zdravotnickém zařízení

Zde nabízíme pacientům návod, jak v případě voleb do obecního zastupitelstva a do Senátu PČR postupovat.

 

1/ Možnost volit do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6. října 2018 v nemocnici

UPOZORNĚNÍ: Hlasování ve volbách do Senátu PČR může být umožněno pouze voličům, kteří mají trvalý pobyt ve volebním obvodu, pro který jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (v případě litoměřické nemocnice jde o volební obvod č. 29).

Pro uplatnění volebního práva má volič několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

  1. V případě, že lze předpokládat, že volič bude dlouhodobě v nemocnici a bude tam i v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (5. – 6. 10. 2018, v případě druhého kola 12. – 13. 10. 2018), bude zástupci nemocnice včas informován o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého poté uplatní své volební právo. Zvláštní seznamy voličů je třeba Městskému úřadu předat nejpozději do pátku 28. září 2018 14,00 hodin. Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.
  2. V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby do Senátu bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu (vzor žádosti zde), na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území volebního obvodu, do kterého spadá litoměřická nemocnice (volební obvod č. 29). V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny volby nakonec bude v nemocnici, může na tento voličský průkaz v této nemocnici hlasovat. Hlasování zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat. O vydání voličského průkazu lze v případě listinného (s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronického podání (prostřednictvím datové schránky) zažádat nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. 28. 9. 2018 do 16.00 hod. V případě osobního podání je termín pro požádání o VP do 3. 10. 2018 do 16.00 hodin. V době mezi prvním a druhým kolem je možné požádat o VP pouze osobně, a to do 10. 10. 2018 do 16.00 hod.
  3. Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení (v případě litoměřické nemocnice jde o volební okrsek č. 17). V tomto případě může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

POZOR:

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a:

  • není zapsán ve zvláštním seznamu voličů,
  • nemá voličský průkaz,
  • nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází (volební okrsek č. 17),

nemůže okrsková volební komise ve volbě do Senátu PČR umožnit hlasování.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 28. září 2018 po 14.00 hod., a nemá-li volič vystaven voličský průkaz, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

 

2/ Možnost volit do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018 v nemocnici

Své aktivní volební právo při volbách do zastupitelstva obce může volič uplatnit i při pobytu ve zdravotnickém zařízení, avšak pouze v případě, že má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, v jakém se nachází nemocnice (v případě litoměřické nemocnice jde o volební okrsek č. 17). V tomto případě bude voliči umožněno hlasování do přenosné volební schránky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, ve kterém má trvalý pobyt, je tato skutečnost považována za faktickou překážku k výkonu volebního práva.

V případě voleb do obecního zastupitelstva není možné hlasovat na volební průkaz ani na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů.

Vloženo: 20. 9. 2018

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close