Pravidla pro návštěvy pacientů hospitalizovaných v naší nemocnici platná od 17.5.2021

Pravidla pro návštěvy pacientů hospitalizovaných v naší nemocnici platná od 17.5.2021

Vážení návštěvníci,

v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 11.5.2021 (Č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN – text k dispozici zde) stanovujeme pravidla pro možnost uskutečnění návštěv u pacientů hospitalizovaných v naší nemocnici. Tato platí od 17. 5. 2021 včetně.

Návštěvu je možno uskutečnit pouze za těchto podmínek:

 

  1. Návštěvy probíhají každý den (pondělí až neděle) v čase 15.00 – 17.00 hodin.
  2. Počet osob na návštěvě u jednoho pacienta, uskuteční-li se tato na pokoji hospitalizovaného, je jedna (výjimku lze připustit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
  3. Návštěvu u hospitalizovaného lze připustit pouze za předpokladu, že osoba navštěvující pacienta splnila jednu z níže uvedených podmínek a předloží o tom doklad:
  • absolvovala nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; PCR či antigenní test si musí každý návštěvník v předstihu zajistit sám na kterémkoli odběrovém místě, testy na oddělení bezprostředně před návštěvou nejsou prováděny;
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

4. Hospitalizovaný i návštěva po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, např. FFP2, KN 95 (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének);

5. Pokud to zdravotní stav pacienta, klimatické a ostatní podmínky umožňují, doporučujeme návštěvu uskutečnit venku před nemocnicí, případně ve vstupní hale, na chodbách nebo na jídelně oddělení. Při návštěvách na pokojích dbejte prosím na nutné dvoumetrové rozestupy od ostatních hospitalizovaných pacientů a jejich návštěv.

Specifické případy:

  • Pravidla uvedená výše v bodě 3 se vztahují i na přítomnost třetí osoby u porodu.
  • Možná je po dohodě s personálem a za dodržení pokynů personálu též návštěva otce a sourozenců dítěte na stanici šestinedělí, stejně tak návštěva otce dítěte umístěného na stanici novorozenců (porodní boxy).
  • Návštěvy jsou umožněny též rodičům dítěte hospitalizovaného na dětském oddělení.
  • V případě návštěv u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že návštěvník dodržuje režimová opatření poskytovatele, kdy o návštěvě rozhodne službu konající lékař, a to o každém pacientovi a každém návštěvníkovi individuálně.

Apelujeme na všechny návštěvníky, aby návštěvu hospitalizovaného blízkého odložili, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý z těchto příznaků: kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby se po celou dobu návštěvy řídili pokyny personálu nemocnice.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel!

Vloženo: 17. 5. 2021

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close