Dozorčí rada

Složení dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s.:

  • MUDr. Leoš Vysoudil, MBA - předseda
  • MUDr. Miroslav Jiránek
  • MUDr. Petr Pinka
  • Martin Bukvář
  • Ing. Vladimír Matys
  • Jiří Skřivánek

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Mezi její hlavní úkoly patří svolávání valné hromady, prozkoumávání účetní závěrky a kontrola veškerých dokumentů a zápisů týkajících se činnosti společnosti, kontrola účetnictví a toho, že je podnikatelská činnost společnosti vykonávána v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále podává zprávy valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti, dává souhlas představenstvu k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti a dává předchozí souhlas k převodu akcií společnosti.
Dozorčí rada má šest členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň ti členové a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

 

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close