Výzva 28 - Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.

Logo

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005918
  • Rozpočet projektu: 14 936 190,00 Kč z toho částka dotace: 13 442 571,00 Kč
  • Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší modernizaci provozního IS Nemocnice Litoměřice, a.s. Nově je pořizován portál zaměstnance, nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů, Servis Desk (pro řízení interních požadavků) a Asset Management (nástroj pro evidenci majetku). Sjednocujícím prvkem je implementovaný Identity Management. Součástí projektu je i pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude IS provozován a koncových zařízení (dokumentový skener, PC).

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

  • Vytvořit a zavést portál zaměstnance jako jednotné prostřední pro publikaci aktualit a informací ze strany vedení nemocnice, pro přístup k řídicím dokumentům, znalostní bázi nemocnice a personalizovaným dokumentům pro zaměstnance,
  • Nastavit a uvést do praxe procesy v oblasti ukládání, sdílení, zpřístupňování a výměny dokumentů v rámci organizace, a to za pomoci aplikační podpory pro řízenou dokumentaci a oběh dokumentů,
  • Zvýšit úroveň vykonávání vybraných interních procesů (typicky žádanky) a umožnit řízení a vyhodnocování jejich kvality prostřednictvím nástroje servis desk,
  • Umožnit automatizovanou (rychlou) evidenci technických informací o (nejen) IT majetku organizace,
  • Vybudovat identitní systém, který umožní automatizovanou správu identit zaměstnanců, externích spolupracovníků a dodavatelů a bude řídit přístupy všech typů identit do IS provozovaných v nemocnici, tj. v souhrnu zvýší zabezpečení dat a zefektivní řízení přístupu k datům nemocnice,
  • S ohledem na postupující elektronizaci interních procesů nemocnice zajistit dostupnost informačního systému prostřednictvím rychlé, spolehlivé a bezpečné infrastruktury.

Výstupem projektu je modernizovaný provozní informační systém Nemocnice Litoměřice, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close