Výzva 31 - Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

Logo

  • Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích
  • Nositel projektu: Nemocnice Litoměřice, a.s.
  • Identifikační číslo: 117D03F000086
  • Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553
  • Název výzvy: Výzva č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“
  • Prioritní osa:PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Investiční priorita: IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
  • Specifický cíl: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
  • Celkové náklady projektu: Cca 99 miliónů Kč
  • Realizace projektu do: březen 2021

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni.

 

 

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close