Oddělení sociálních služeb

ikonaVrchní sestra: Mgr. Dagmar Filípková
Tel.: 416 723 853
E-mail: d.filipkova@nemocnice-lt.cz

ikonaPracovníci oddělení:
Mgr. Nikola Nováková - zdravotně sociální pracovník
Mgr. Andrea Ševicová - zdravotně sociální pracovník (RD)
Mgr. Michaela Tučková, DiS. - zdravotně sociální pracovník
Ing. Vladimír Kestřánek - zdravotně sociální pracovník

Tel.: 416 723 874 (Mgr. Nováková), 416 723 910 (Mgr. Tučková)
E-mail: n.novakova@nemocnice-lt.cz; m.tuckova@nemocnice-lt.cz 

ordinační dobaProvozní doba: 
dle telefonické dohody pondělí až pátek

mapaUmístění:
pavilon B, 2. podlaží, dveře č. 220
zobrazit na mapě

Charakteristika pracoviště

Historie sociální péče v NL

Zdravotně sociální pracovník působí v litoměřické nemocnici od roku 1985. Nejprve zde byly dvě zdravotně sociální pracovnice, které prošly školením v Krajském úřadu národního zdraví (KÚNZ) v Ústí nad Labem a poté pracovaly pod dohledem krajské metodičky. Od roku 1989 zde působila pouze jedna zdravotně sociální pracovnice, která měla absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz zdravotně sociální pracovník v Brně a mohla tak povolání vykonávat bez odborného dohledu. Zdravotně sociální pracovnice úzce spolupracovala s obvodními lékaři a geriatrickými sestrami, které vykonávaly terénní práci u seniorů. Od nich získávala informace o sociální problematice seniorů, kterou pak řešila s příslušnými úřady. V současnosti poskytují sociální péči 2 zdravotně sociální pracovnice, které řeší především návaznost péče po propuštění pacienta z nemocnice a poskytují sociálně-právní poradenství.

 

Současnost sociální péče v NL

Poskytování sociální péče probíhá současně s poskytování léčebné a ošetřovatelské péče. Na jejím poskytování se interdisciplinárně kromě zdravotně sociálních pracovnic podílejí ostatní zdravotničtí pracovníci (lékaři, sestry) a rodina pacienta. Za výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka se dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta. Pracovnice Oddělení sociálních služeb úzce spolupracují s příslušnými úřady a orgány činnými v sociální péči a s ostatními zdravotními a sociálními zařízeními. Pacienty do sociální péče přebírají po nahlášení ošetřujícím lékařem nebo sestrou, kteří očekávají po ukončení hospitalizace problémy v zajištění sociálních nebo zdravotních služeb, nebo jsou pracovnice kontaktovány klientem či rodinou klienta.

Cílem sociální péče je (dle Matouška, 2001):

 • poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížných životních situacích,
 • začlenit či znovuzačlenit člověka do společnosti a zlepšit životní a společenské podmínky,
 • podporovat schopnost klienta řešit problém,
 • zprostředkovat klientovi kontakt se zařízeními, které mu mohou poskytnout další pomoc,
 • rozvíjet a zlepšovat sociální práci a sociální politiku.

Sociální pracovnice pracují s dlouhodobě nemocnými, seniory, s osobami vyžadujícími celodenní ošetřovatelskou péči, s lidmi závislými na alkoholu, s lidmi s duševním onemocněním, s občany v přechodné sociální krizi a nepřizpůsobivými občany, s mentálně handicapovanými, tělesně postiženými a s lidmi s ostatními zdravotními postiženími, s dětmi a mládeží, s etnickými skupinami.

Zdravotně sociální pracovník dle vyhlášky 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků:

 • provádí sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
 • provádí sociální šetření u pacientů a posouzení životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, případně dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta,
 • sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizuje,
 • zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
 • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí,
 • podílí se na přípravě a organizaci rekondičních pobytů,
 • podílí se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb,
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím.

 

Způsob objednání

Pracovníci dochází za pacienty na všechna pracoviště Nemocnice Litoměřice, a.s., některé aktivity mají mimo areál nemocnice. Proto doporučujeme pracovníka nejprve telefonicky kontaktovat nebo elektronicky na výše uvedené adrese uvést dotaz. Schůzka probíhá buď přímo u klienta, nebo v kanceláří sociálního pracovníka.

 

Ostatní informace najdete na:

http://www.csplitomerice.cz/
http://www.fchltm.cz/
http://krabcice.diakonie.cz/
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome
http://komplan.litomerice.cz/

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close