Zpracování osobních údajů

 podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

A)     Správce

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a v rámci této své činnosti plní práva a povinnosti správce osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR).

 

B)      Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (včetně osobních údajů zvláštní kategorie uvedených v článku 9 GDPR, které jsou nezbytné pro poskytování zdravotní péče – genetické údaje, biometrické údaje či údaje o zdravotním stavu) zpracováváme za účelem

-          Poskytování zdravotních služeb

-          Vykazování těchto služeb zdravotním pojišťovnám

-          Účtování zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

-          Sdělování informací o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám na základě Vašeho souhlasu

-          Organizace a plánování poskytování zdravotních služeb

-          Vedení evidence a našich příjmů a výdajů, evidence plateb a hospodaření v souladu s právními předpisy upravujícími např. daně a účetnictví

 

C)      Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je plnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů)

Splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na základě které Vám jsou poskytovány zdravotní služby podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (smlouva nemusí mít písemnou formu).

 

D)     Příjemci osobních údajů

V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů jsou příjemci, kromě Vás, poskytovatelé zdravotních služeb z důvodu návaznosti zdravotní péče, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o Vaší osobě podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Nemocnice Litoměřice, a.s. nevyužívá pro zpracování Vašich osobních údajů jiné zpracovatele a Vaše osobní údaje nepředává do zahraničí.

 

E)      Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

Osobní údaje zpracovávané pro další účely, uvedené v bodu C) této informace, jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem, nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem a následně po dobu jednoho roku poté, co přestanete být naším pacientem.

  

F)      Práva pacientů (subjektů údajů)

Jedná se o práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a s jejich ochranou:

-          Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům

-          Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které správce zpracovává

-          Právo na omezení zpracování, které znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž je zpracování omezeno označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení je přípustné tehdy, pokud:

-          popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit

-          zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití

-          již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

-          byla Vámi vznesena námitka proti zpracování (viz bod G), dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují na Vašimi zájmy nebo právy a svobodami

-          Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Osobní údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb a v jejich souvislosti (viz právní základ zpracování v bodě C) vymazat nesmíme.

-          Právo na přenositelnost údajů můžete uplatnit za účelem předání jinému zpracovateli (správci osobních údajů), přenést údaje můžete sám po jejich vydání, nebo můžete požádat o jejich předání nás. Toto právo však můžete uplatnit pouze u těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci) smíme poskytnout jen Vám a za dodržení zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

-          Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, a to v případě, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

 

G)     Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V případě, že osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich, nebo někoho dalšího (právní základy zpracování uvedené v bodu C), máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Tuto námitku můžete vznést na naší adrese (viz sídlo společnosti uvedené v bodu A). Pokud námitku vznesete, budeme v takovém případě oprávněni pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

H)     Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a je tedy zákonným požadavkem, bez jehož naplnění není možné zdravotní služby poskytovat.

Neposkytnutím potřebných osobních údajů z Vaší strany může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví anebo můžete být ohrožen na životě (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). Povinnost poskytovat osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

 

...Tvůrce webu:
Tvůrce webu
Webdesign:
Webdesign
close